Wynagrodzenie dla członków rady nadzorczej – czy jest konieczne?

W wielu przypadkach jest tak, że w spółkach, które mają lub muszą mieć organy kontrolne w postaci rady nadzorczej, wynagrodzenie dla członków rady nadzorczej nie jest  w ogóle ustalane. Wynika to zwykle z chęci zaoszczędzenia wydatków po stronie samej spółki. Nie jest to jednak dla niej do końca korzystne.

wynagrodzenie dla rady nadzorczej Małgorzata Gach

Wypłata wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej – oficjalne stanowiska

Zaoszczędzenie wydatków na wypłatę wynagrodzeń dla członków rady nadzorczej może spowodować skutek odwrotny do zamierzonego.

Organy podatkowe przyjmują generalnie, że kwota zaoszczędzonego tj. niewydatkowanego wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej winna stanowić dla spółki przychód do opodatkowania. Skoro bowiem spółka nie wypłaciła wynagrodzenia, które obiektywnie należałoby się członkom rady nadzorczej, to tym samym pozostawiła w swoim majątku określone wartości, którymi może dysponować bez ograniczeń w innych celach.

Podatkowo zatem spółka uzyskuje przychód z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Takie wnioski płyną m.in. z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 września 2015 r. IBPB-1-2-/4510-501/15/MW czy interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 maja 2014 r. IBPBI/1/423-3/14/KB.

Potwierdzają to także orzeczenia sądów administracyjnych. Takie wnioski np. wynikają z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. II FSK 2232/13 z dnia 29 października 2015 r. czy wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2014 r. (I SA/Wr 2061/13). Analogicznie także WSA w Gdańsku z dnia 16 kwietnia 2013 roku, sygn. I SA/Gd 306/13.

Brak wypłaty wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej – wyjątki od zasady

W pewnych przypadkach, mimo braku wypłaty wynagrodzeń dla członków rady nadzorczej, przychód podatkowy po stronie spółki się nie pojawi.

Pierwszy z wyjątków dotyczy członków rady nadzorczej będących jednocześnie wspólnikami czy akcjonariuszami spółki. Organy podatkowe oraz sądy przyjmują, że w takiej konfiguracji osobowej tj. akcjonariusz, wspólnik = członek rady nadzorczej, spółka nie powinna wykazywać przychodu. Wspólnik, akcjonariusz uzyskuje bowiem w inny sposób możliwość partycypowania w zyskach spółki (np. dywidenda czy wzrost wartości akcji). Tym samym występuje pewna ekwiwalentność jego działania na rzecz spółki, nie pracuje on całkowicie za darmo.

Takie wnioski płyną m.in. z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10.02.2010, nr ILPB3/423-1061/09-2/KS; czy wyroku WSA w Gdańsku z dnia 18 marca 2010 r. (sygn. I SA/Gd 949/09).

Drugi z wyjątków jaki pojawia się w interpretacjach podatkowych wiąże się poniekąd z przypadkiem podanym powyżej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 5.02.2016 r. sygn. IPPB6/4510-13/16-2/AK zajmował się sytuacją,  w której spółka posiadająca 100% akcji w innej spółce delegowała do pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki zależnej swoich własnych pracowników. Owi pracownicy delegowani do pełnienia funkcji członków rady nadzorczej nie mieli jednak ustalonego przez spółkę zależną żadnego wynagrodzenia.

Organ stwierdził w takiej sytuacji, że:

„świadczenie spółki macierzystej polegające na oddelegowaniu swojego pracownika do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce zależnej, jest równoważone ekwiwalentem w postaci wyższej dywidendy, którą spółka macierzysta może otrzymać np. w efekcie sprawowania prawidłowego nadzoru właścicielskiego”. Nadto osoby te uzyskują świadczenia – wynagrodzenie z umowy o pracę w spółce dominującej. Skoro tak, to nie można uznać, że spółka zależna powinna wykazać przychód z nieodpłatnych świadczeń. Analogicznie także Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 8 kwietnia 2015 r. IPTPB3/4510-33/15-4/PM, czy Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 13 lipca 2015 r. IBPB-1-2/4510-60/15/MW.

Warto zatem zwrócić uwagę na temat wynagrodzeń członków rady nadzorczej – szczególnie w kontekście zbliżających się zwyczajnych zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy, aby uniknąć kłopotów w przyszłości.

Polecane wpisy