Urzędowa interpretacja przepisów prawa – czy wiesz jakie masz możliwości?

Każdy kto miał jakikolwiek związek z prawem podatkowym zna instytucję interpretacji podatkowych, zarówno indywidualnych jak i ogólnych – regulowanych w Ordynacji podatkowej. Ale czy tylko w przypadku podatków możliwe jest zapytanie urzędu o stanowisko?

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPÓŁKI, | Data: . Tagi: , , , , ,

Urzędowa interpretacja przepisów prawa w oparciu o Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

O interpretację przepisów prawa można występować także w innych przypadkach. Z Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015, poz. 584 ze zm.) wynika, że przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek ten może zostać złożony do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej i może dotyczyć zarówno stanu przyszłego jak również zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości (art. 10 ww. ustawy).

Ustawa ta przesądza zatem, że każdy przedsiębiorca (wpisany do CEIDG, wspólnik spółki cywilnej, oraz podmioty wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego) ma prawo wystąpić o urzędową interpretację przepisów, z tym że może to dotyczyć przepisów obligujących dany podmiot do dokonania płatności o charakterze publicznoprawnym (różnego typu opłaty) oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Najczęściej przepis dotyczący takich zapytań znajduje zastosowanie w przypadku składek ZUS.

Urzędowa interpretacja przepisów – kwestie proceduralne

Wniosek o interpretację musi wskazywać na stan faktyczny obecny lub przyszły, oraz stanowisko wnioskodawcy w danej sprawie. Wniosek podlega opłacie w wysokości 40 zł. przy czym jeśli wniosek obejmuje kilka różnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych należna będzie wielokrotność ww. kwoty 40 zł.

Odpowiedź organu na wniosek dokonywany jest w formie decyzji administracyjnej, od której służy odwołania. Interpretacja przepisów prawa zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska w sprawie wraz z uzasadnieniem prawnym oraz z pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia.

Terminy dotyczące wydania urzędowej interpretacji przepisów

Interpretacja przepisów prawa powinna być wydana w tym trybie możliwie najszybciej, przy czym nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez organ administracji publicznej kompletnego i opłaconego wniosku. Jeśli stanowisko  nie zostanie udzielone w tym terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji.

 

 

Polecane wpisy