Zostańmy w kontakcie

Prawo cywilne

Ulga termomodernizacyjna – problemy podatników (1)

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Została uregulowana w art. 26h ustawy o PIT [1]. W ust. 1 powyższego artykułu prawodawca podaje, że podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego [2] w tym budynku. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Opublikowany

dnia

ulga termomodernizacyjna Prawo dla księgowych

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych opłacający podatek według skali podatkowej lub 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Katalog wydatków, które można odliczyć zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. [3].

Poznajmy niektóre problemy podatników związane z odliczeniem ulgi termomodernizacyjnej w rocznym zeznaniu PIT.

Czy ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielowi lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym?

Z ulgi termomodernizacyjnej nie skorzysta właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym. W interpretacji indywidualnej (znak: 0115-KDIT2.4011.223.2020.2.ŁS) z dnia 21 maja 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) stwierdził, że „ (…) Wnioskodawca jest współwłaścicielem lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Lokal ten znajduje się w budynku wielorodzinnym, dla którego prowadzona jest Księga wieczysta nr B. (…).

W konsekwencji Wnioskodawca nie jest uprawniony do odliczenia wydatków poniesionych na modernizację ogrzewania w ramach ulgi termomodernizacyjnej, ponieważ (…) nie jest właścicielem ani współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy – Prawo budowlane”.

Czy podatnik może odliczyć wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jeżeli budynek mieszkalny jednorodzinny jest jeszcze w budowie?

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wybudowanych już budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Nie można z niej korzystać, wtedy, gdy są one nowo budowane.

Wyjaśnił to Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej (znak: 0115-KDIT3.4011.596.2020.1.MK ) wydanej w dniu 22 grudnia 2020 r. : „(…) obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r. regulacje określające warunki korzystania z ulgi termomodernizacyjnej wykluczają jej stosowanie w przypadku wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w budowie. (…) Wyłącznie wydatki, które poniesione zostaną po oddaniu budynku do użytkowania (związane z ociepleniem dachu jako docieplenie przegród budowlanych, wykonanie instalacji fotowoltaicznej) będą mogły być uwzględnione do odliczenia w ramach ulgi, o której mowa w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Wspólne rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej – kiedy jest możliwe?

Podatnik  powinien posiadać fakturę VAT potwierdzającą wydatki poniesione na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Natomiast  „(…) w sytuacji, gdy oboje małżonkowie pomiędzy którymi istnieje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej ponoszą wydatki na termomodernizację budynku mieszkalnego, należącego do ich majątku wspólnego, to oboje mają prawo do skorzystania z odliczenia, jeżeli dysponują fakturą potwierdzającą poniesienie przez nich wydatku (faktura wystawiona na oboje małżonków). W tym przypadku, każdy z małżonków odlicza po 50% poniesionych wydatków” – interpretacja indywidualna (znak: 0112-KDIL2-1.4011.248.2020.2.DJ) wydana  przez Dyrektora KIS w dniu 8 maja 2020 r.

Czy podatniczka  może dokonać odliczenia wydatków na termomodernizację i udokumentować je fakturami wystawionymi na jej męża?

Odliczenia w ramach ww. ulgi może dokonać tylko ten podatnik na którego wystawione są faktury dokumentujące poniesione wydatki. „Jeżeli natomiast faktura wystawiona jest na jednego z małżonków, to odliczenia dokonuje tylko ten małżonek na którego wystawiona jest faktura” (…). Zatem „(…) skoro faktury dokumentujące poniesione wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne wystawione są tylko na męża to nie przysługuje Wnioskodawczyni możliwość odliczenia w rozliczeniu rocznym poniesionych wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej (…)” – uznał organ skarbowy w interpretacji indywidualnej (znak: 0115-KDIT2.4011.172.2020.1.ŁS) z dnia 12 maja 2020 r.

Czy podatniczka rozliczy ulgę termomodernizacyjną, jeżeli właścicielem nieruchomości jest jej syn, który pobiera rentę rodzinną?

Wnioskodawczyni mieszka razem z małoletnim synem, który jest właścicielem domu. W 2019 r. został założony piec (kocioł na pellet). Wydatek został udokumentowany faktura VAT na jej nazwisko. Wnioskodawczyni chce go  rozliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2020.

Advertisement

Organ interpretacyjny wyraził następujący pogląd: „W analizowanej sprawie Wnioskodawczyni nie jest właścicielem ani współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Tym samym – skoro, warunkiem koniecznym zastosowania ulgi termomodernizacyjnej jest poniesienie wydatków (kosztów) na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przez właściciela (współwłaściciela) jednorodzinnego budynku mieszkalnego – nie można przyjąć, że Wnioskodawczyni jest uprawniona do dokonania odliczenia kosztu zakupu i montażu pieca (…)” – interpretacja indywidualna (znak 0115-KDIT3.4011.271.2020.3.AWO) z dnia 13 lipca 2020 r.

Czy w ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnik może przenieść fakturę VAT z roku 2018 na następny rok?

Podatnik nie może odliczyć faktury VAT z 2018 r, w kolejnym roku podatkowym. Potwierdza to  interpretacja indywidualna (znak: 0115-KDIT2.4011.397.2020.2.ŁS) z dnia 29 czerwca 2020 r.: „Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży (datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi) określony na fakturze VAT, ponieważ na podstawie faktury ustala się wysokość poniesionych wydatków na termomodernizację budynku. Stąd też „(…) Wnioskodawca  nie ma możliwości odliczenia, w ramach ulgi termomodernizacyjnej, (…) wydatków poniesionych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne tj. montaż instalacji fotowoltaicznej, gdyż faktura VAT wystawiona została z datą 11 grudnia 2018 r.”.

W drugiej części artykułu zostaną przedstawione interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego w zakresie odliczeń z tytułu ulgi termomodernizacyjnej.

Podstawa prawna:

– art. 26h Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2020. 1426)

Objaśnienie:

[1] ustawa o PIT: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.2020. 1426)

[2] Definicja „przedsięwzięcia termomodernizacyjnego” została uregulowana w art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz.U. 2020.22)

[3] rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. :  Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. 2018. 2489)

Stan prawny na dzień 11 lutego 2021 roku

Advertisement

Wanda Książek

Artykuł gościnny

POMAGAM UKRAINIE

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?