Tarcza 4.0 – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Procedowany obecnie projekt nowej tarczy antykryzysowej oznaczanej jako 4.0 regulowany przez ustawę – dotyczącą zdaje się czegoś innego – tj. ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw – wprowadzać ma m.in. nowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego tj. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPÓŁKI, | Data: . Tagi: , , , , , , ,
uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Postępowanie restrukturyzacyjne – jak jest obecnie?

Na temat upadłości oraz restrukturyzacji w dobie koronawirusa w oparciu o dotychczasowe zapisy tarcz antykryzysowych pisałam już jakiś czas temu: Upadłość i restrukturyzacja w Tarczy antykryzysowej 2. Z regulacji tych wynika, że epidemia COVID -19 oraz stan zagrożenia epidemicznego mają znaczenie dla terminu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, natomiast postępowania restrukturyzacyjne zostały uznane za sprawy pilne podlegające szybszemu rozpoznaniu przez sąd.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – nowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego na czas koronawirusa

Do tej pory istnieją generalnie 4 rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych tj. postępowanie o zatwierdzenie układu, przyśpieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne.

Tarcza 4 – jeśli wersja obecna zostanie przyjęta – ma wprowadzać dodatkowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego tj. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne z bardzo ograniczoną rolą sądu.

Nowy rodzaj postępowania ma być stosowany do dnia 30 czerwca 2021 r.przeprowadzany będzie w oparciu o umowę zawieraną przez przedsiębiorcę z doradcą restrukturyzacyjnym oraz po ogłoszeniu przez przedsiębiorcę w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami jakie wprowadzają postanowienia Tarczy.

Ważne jest, że takie postępowanie będzie można uruchomić tylko jeden raz.

Dzień opublikowania obwieszczenia w MSiG jest dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu.

W toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego dłużnik będzie mógł dokonywać czynności tzw. zwykłego zarządu. Na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu będzie wymagana zgoda doradcy restrukturyzacyjnego. Nie będzie zatem możliwości sprzedaży czy wyprowadzenia majątku przedsiębiorcy do innych podmiotów.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne a toczące się postępowania egzekucyjne

Począwszy od daty publikacji  w MSiG o otwarciu takiego postępowania prowadzone do tej pory wobec dłużnika postępowania egzekucyjne ulegać mają zawieszeniu, zaś wszczęcie nowych postępowań egzekucyjnych czy wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń objętych tym postępowaniem ma być niedopuszczalne.

Termin do przyjęcia układu z wierzycielami w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Istotne jest, że od dnia publikacji obwieszczenia w MSiG rozpoczynać się będzie czteromiesięczny termin na zawarcie układu z wierzycielami.

Dla zawarcia układu dłużnik pod nadzorem nadzorcy układu (doradcy restrukturyzacyjnego) będzie zbierał głosy samodzielnie od wierzycieli. Będzie także możliwość zwołania przez nadzorcę zgromadzenia wierzycieli w celu przeprowadzenia głosowania nad układem. Zgromadzenie będzie mogło odbyć się w formie wideokonferencji.

W niektórych przypadkach zgoda wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo nie będzie wymagana. W szczególności dotyczy to sytuacji, w których propozycje układowe będą przewidywały pełne zaspokojenie tych wierzytelności.

Przyjęcie układu określonego niniejszymi przepisami ustala się w oparciu o art. 119 Prawa restrukturyzacyjnego. Generalna zasada z ww. przepisu wskazuje, że:

Uchwała zgromadzenia wierzycieli o przyjęciu układu zapada, jeżeli wypowie się za nią większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom”.

Przyjęcie układu stwierdza nadzorca układu.

Postępowanie o zatwierdzenie układu umarza się z mocy prawa, jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia opublikowania obwieszczenia nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu. Na wniosek dłużnika, wierzyciela albo innej osoby mającej w tym interes prawny, sąd wydaje postanowienie stwierdzające umorzenie postępowania z mocy prawa.

Czas będzie zatem w tych przypadkach bardzo istotny.

Co może wierzyciel w związku z uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym?

Aby zachować także prawa wierzyciela i cel postępowania restrukturyzacyjnego, na wniosek wierzyciela, dłużnika lub nadzorcy układu sąd uchyli skutki postępowania o otwarcie postępowania o zatwierdzeniu układu, jeśli będą one prowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli.

Ponadto w przypadku otwarcia postępowania w złej wierze, wierzycielowi, a także osobie trzeciej będzie mogło przysługiwać roszczenie o naprawienie szkody.

Tyle bardzo ogólnie o projekcie. Zobaczymy jaka i czy w ogóle będzie wersja ostateczna. W każdym razie propozycja w tym zakresie brzmi dość ciekawie.

 

Polecane wpisy