Spółka komandytowa – kilka informacji

Spółka komandytowa uregulowana jest prawnie w art. 102 – 124 Kodeksu spółek handlowych. W dużej mierze do spółki tej stosuje się przepisy stosowane do spółki jawnej. Spółka komandytowa należy do spółek osobowych, które nie posiadają osobowości prawnej ale mogą posiadać majątek, zaciągać zobowiązania, nabywać prawa.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:SPÓŁKI, | Data: . Tagi: , , , , , , , ,

Spółka komandytowa – podstawowe informacje

Spółka komandytowa wpisywana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i może rozpocząć faktyczne działanie dopiero od daty wpisu do tego rejestru. Generalnie zawarcie umowy wymaga wizyty u notariusza, aczkolwiek od niedawna spółka taka może być założona także przez internet.

W spółkach komandytowych występują dwa rodzaje wspólników – komandytariuszekomplementariusze, których zadania i uprawnienia w spółce istotnie się różnią.

W każdej spółce komandytowej musi być co najmniej jeden wspólnik będący komplementariuszem i co najmniej jeden będący komandytariuszem. Za zobowiązania spółki komplementariusz odpowiada bez ograniczenia (czyli całym swoim majątkiem obecnym i przyszłym), a odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona do pewnej określonej w umowie spółki sumy (sumy komandytowej). Zaznaczyć jednakże należy, że odpowiedzialność komplementariusza jest subsydiarna co oznacza, że wierzyciel w pierwszym rzędzie powinien prowadzić egzekucję z majątku spółki, a następnie dopiero z majątku wspólników. Natomiast jeśli chodzi o komandytariusza to jest on zwolniony od odpowiedzialności względem osób trzecich w zakresie wartości wniesionego wkładu do spółki. Jeśli zatem wartość jego wkładu jest równa lub wyższa od wartości sumy komandytowej – jego odpowiedzialność praktycznie pozostaje wyłączona.

Wskazać trzeba, że komplementariusz prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, natomiast komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. Generalnie komandytariusz zajmuje w spółce pozycję bierną.

Spółka komandytowa prowadzi przedsiębiorstwo pod firmą (nazwą)

W firmie spółki komandytowej musi znaleźć się nazwisko lub firma komplementariusza (jednego lub kilku). Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki, gdyż w przypadku zamieszczenia go tam, komandytariusz będzie odpowiadał wobec osób trzecich tak jak komplementariusz, czyli w sposób nieograniczony.

Czy korzystanie ze spółki komandytowej jest opłacalne?

Korzystanie ze spółki komandytowej jest opłacalne o tyle, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają jedynie wspólnicy tego podmiotu (osoby fizyczne, prawne czy też np. spółki osobowe), natomiast sama spółka podatku dochodowego nie płaci. Spółka jest natomiast typowym podatnikiem podatku VAT, podatku do nieruchomości czy podatku od czynności cywilnoprawnych.

Co jest najbardziej popularne, aby ograniczyć potencjalnie szeroką odpowiedzialność komplementariusza

Najbardziej popularne pozostaje obecnie tworzenie spółek określanych przez niektórych potocznie jako spółki z o.o. komandytowe a zatem spółki gdzie jako komplementariusz występuje spółka z o.o. z minimalnym kapitałem zakładowym. Dzięki temu możliwe jest istotne ograniczenie potencjalnej szerokiej odpowiedzialności komplementariusza.

 

Polecane wpisy