Składając wniosek do KRS pamiętaj o nowych obowiązkach!

Składając wniosek do KRS po dniu 15 marca 2018 r. trzeba pamiętać o kilku nowościach. Dotyczą one w szczególności obowiązku zgłoszenia do KRS adresów reprezentantów spółek czy też osób uprawnionych do powoływania zarządu.

wniosek do KRS Prawo dla księgowych Małgorzata Gach

Obowiązki odnoszące się do członków zarządu, likwidatorów czy prokurentów

Zgodnie ze zmienioną ustawą o KRS (art. 19a ust. 5)  do wniosku o wpis do rejestru osób reprezentujących podmiot, likwidatorów oraz prokurentów należy dołączyć oświadczenie takiej osoby o wyrażeniu zgody na powołanie, oraz wskazać jej adres do doręczeń.

Oświadczenie nie będzie konieczne tylko w przypadku gdy: a) wniosek o wpis będzie podpisany przez osobę, która podlega wpisowi lub udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku, lub też 2) zgoda osoby powoływanej jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego lub w umowie spółki.

Jeśli Twoja spółka jest już wpisana do KRS, to ww. oświadczenie będzie musiało zostać złożone do KRS wraz z pierwszym najbliższym wnioskiem składanym do KRS, jednak nie później niż w terminie 18 miesięcy licząc od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy o KRS w tym zakresie.

Nie będzie to jednak dotyczyło przypadków, w  których adresy do doręczeń już znajdują się w aktach rejestrowych.

Oczywistym jest także obowiązek aktualizowania adresów do doręczeń, jeśli nastąpi w tym zakresie zmiana.

Obowiązek zgłaszania adresów osób uprawnionych do powołania zarządu

Nowym obowiązkiem przewidziany tylko dla spółek kapitałowych jest obowiązek wskazany w art. 19a ust. 5d Ustawy o KRS. Wynika z niego, że:

Do zgłoszenia spółki kapitałowej do Rejestru należy dołączyć listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu. W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej. Każdorazową zmianę tych osób oraz danych tych osób należy zgłosić sądowi rejestrowemu, przedkładając nową listę.

Jeśli chodzi o spółki kapitałowe już wpisane do KRS to podmioty te mają obowiązek złożenia takiej listy do KRS przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego, jednakże nie później niż 18 miesięcy od momentu wejścia w życie ww. zmian do KRS. Obowiązuje zatem zasada jak w przypadku członków zarządu, prokurentów czy likwidatorów.

Warto pamiętać o tych zmianach, ponieważ w braku oświadczeń z art. 19a ust. 5 oraz listy z art. 19 ust. 5d Ustawy o KRS przy wniosku o dokonanie zmian wpisu w KRS, postępowanie może się wydłużyć o czas wyznaczony przez sąd rejestrowy na uzupełnienie przedmiotowych braków.

 

Polecane wpisy