Zostańmy w kontakcie

Prawo gospodarcze

Jak założyć agencję pracy tymczasowej?

Agencja pracy tymczasowej to podmiot, który pełni funkcję pośrednika w poszukiwaniu pracownika. Jakie są wymogi prawne dotyczące założenia takiej agencji, o tym w dzisiejszym artykule.

Opublikowany

dnia

agencja pracy tymczasowej

Czym jest agencja pracy tymczasowej?

Agencja pracy tymczasowej, jak sama nazwa wskazuje, zatrudnia pracowników tymczasowych i kieruje tych pracowników do wykonywania pracy tymczasowej u tzw. pracodawcy użytkownika. Działalność agencji pracy tymczasowej jest działalnością regulowaną. Oznacza to, że wymaga ona wpisania do rejestru agencji zatrudnienia celem uzyskania certyfikatu uprawniającego do prowadzenia tego typu działalności.

Prawne ujęcie agencji pracy tymczasowej

Do agencji pracy tymczasowej, na podstawie art. 6 ust. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z dnia 20 kwietnia 2004 r. mają zastosowanie przepisy z tej ustawy, które dotyczą agencji zatrudnienia.

Kto może założyć agencję pracy tymczasowej?

Art. 19 ww. ustawy stanowi, że podmiot zamierzający wykonywać usługi lub świadczący usługi, m.in. w zakresie agencji pracy tymczasowej powinien spełniać następujące warunki:

1) nie może posiadać zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania;

2) musi być niekaranym za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art. 121–121b (prowadzenie agencji bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, pobieranie dodatkowych opłat, dyskryminacja, niezawieranie umowy z osobą kierowaną do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych);

3) nie może być podmiotem, w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości.

Własną agencję zatrudnienia może założyć zatem każdy, kto nie posiada zaległości finansowych w podatkach, składkach na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Brak ograniczeń co do formy prowadzonej działalności. Agencję pracy tymczasowej może zatem założyć zarówno spółka kapitałowa, czy osobowa, jak również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.

Jak złożyć wniosek o wpisanie agencji do rejestru?

Agencja pracy tymczasowej wymaga wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.

Rejestr ten jest jawny, a organem prowadzącym jest marszałek województwa właściwy dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis (art. 18d Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) i on dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić agencję zatrudnienia, zawierającego dane m.in. o: adresie prowadzenia działalności, numerze NIP, formie prawnej. Szczegółowy wykaz danych do wniosku zawiera art. 18e Ustawy.

Advertisement

Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia (Dz.U. 2013, poz. 899).

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 • oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru,

 • adres zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresy lokali, w których będą świadczone usługi, wraz z nazwą gminy, powiatu i województwa oraz numerem telefonu,

 • oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności,

 • określenie rodzaju świadczonych usług:

 • pracy tymczasowej,

 • numer identyfikacji podatkowej NIP – o ile podmiot posiada taki numer,

 • numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku przedsiębiorcy, o ile podmiot posiada taki numer,

 • adres poczty elektronicznej, o ile podmiot taki adres posiada.

Składając wniosek trzeba złożyć również oświadczenie, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą, a podmiot zna i spełnia warunki prowadzenia agencji pracy tymczasowej – określone w Ustawie.

Do wniosku należy załączyć również potwierdzenie dokonania przelewu, tytułem opłaty za wydanie certyfikatu w wysokości 200 zł (art. 18k ust. 1 Ustawy.)

Certyfikat agencji pracy tymczasowej?

Po dokonaniu wpisu marszałek województwa wydaje certyfikat uprawniający podmiot do świadczenia usług (art. 18i Ustawy).

Certyfikat wydawany jest bezterminowo, ale ze względu na obowiązek sprawozdawczy, certyfikat podlega weryfikacji po każdym roku działalności.

Agencja pracy tymczasowej ma również następczo obowiązek informowania podmiotu prowadzącego rejestr o:

1) każdej zmianie danych, o których mowa w art. 18e ust. 1 pkt 1 i 2 (oznaczenie podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby), w terminie 14 dni od dnia ich powstania, dotyczy to również danych zawartych w oświadczeniu składanym przy rejestracji;

2) zaprzestaniu działalności;

3) zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, o których mowa w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia zawieszenia albo wznowienia wykonywania tej działalności.

Podsumowanie

Każdy przedsiębiorca, który spełnia wymagania określone w ustawie może założyć agencję pracy tymczasowej, należy pamiętać ze jest to działalność regulowana, a zatem obowiązkowy jest wpis do rejestru agencji tymczasowych.

Advertisement

Podstawa prawna

 1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r, poz. 690),

 2. Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r, poz. 1563).

Klaudia Kowalczyk – Aplikantka radcowska w Kancelarii Radcy Prawnego Małgorzata Gach

Czytaj dalej
Advertisement
Kliknij żeby skomentować

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

POMAGAM UKRAINIE

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/kategoria/pomagam-ukrainie/

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/zalozenie-spolki-cywilnej-krok-po-kroku-checklista-do-pobrania/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
 • https://prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/


Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

 • podatkiwspolkach.pl
 • prawo-dla-ksiegowych.pl
 • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?