Zostańmy w kontakcie

Prawo podatkowe

Czy po zmianie przepisów podatnik może złożyć czynny żal w formie elektronicznej?

Od dnia 5 października 2021 r. zmieniła się treść art. 16 par. 4 Kodeksu karnego skarbowego (K.k.s.). w zakresie formy składania zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego tzw. «czynnego żalu» przez podatników.

Opublikowany

dnia

czynny żal

Przypomnijmy …

Instytucja «czynnego żalu» jest uregulowana w art. 16 K.k.s. Podatnicy, którzy we właściwym czasie powiadomią organ podatkowy o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego oraz dołączą zalegle dokumenty (np. zeznanie podatkowe) lub dowody zapłaty należności podatkowej nie będą ponosić sankcji z tytułu naruszenia obowiązujących przepisów prawa. Tak będzie wtedy, gdy urząd skarbowy jeszcze nie wie o zaistniałym zdarzeniu podatkowym.

Zobacz także:

Zmiana treści art. 16 par. 4 Kodeksu karnego skarbowego – wątpliwości podatników

W obecnym stanie prawnym art. 16 par. 4 K.k.s. posiada następującą treść „Zawiadomienie wnosi się na piśmie albo ustnie do protokołu”.

Niniejsza zmiana została wprowadzona do K.k.s. przez art. 89 pkt 1 Ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. 2020. 2320). Określenie składania czegoś „na piśmie” w pierwszej kolejności kojarzy się z wersją papierową. I tutaj podatnicy mają wątpliwości, czy tzw. czynny żal mogą składać elektronicznie, skoro brak na ten temat jednoznacznej regulacji prawnej.

Pisałyśmy o tym w artykule:

Na Twitterze Ministerstwo Finansów podało:

️Złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną od 5 października 2021 r. pozostaje skuteczne.

Zmiany w art. 16 § 4 Kodeksu karnego skarbowego wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych nie modyfikują treści merytorycznej przewidzianych tam regulacji.”

Ministerstwo Finansów wydało także Komunikat

W dniu 13 października 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) wydało Komunikat w którym podało, że zmiana w art. 16 par. 4 K.k.s. „ma wyłącznie charakter dostosowawczy, bez jakichkolwiek modyfikacji treści merytorycznej. Stąd też, od 5 października 2021 r., złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną (np. e-PUAP, e-Urząd Skarbowy) jest skuteczne”.

Resort finansów wyjaśnił, „że zmiana w zakresie stosownej w przepisach prawa terminologii – polegająca m.in. na zamianie wyrazu „pisemnie” na wyrażenie „na piśmie” – miała na celu zrównoważenie postaci papierowej z postacią elektroniczną”.

Co na ten temat podaje projektodawca ustawy o doręczeniach elektronicznych?

W projekcie ustawy o doręczeniach elektronicznych z dnia 6 lutego 2020 r. (druk 239, str. 240) czytamy: „W trakcie analizy przepisów ustaw zidentyfikowano również kwestię różnorodności pojęciowej w obszarze określania formy załatwiania spraw (forma pisemna, forma dokumentu elektronicznego, pisemnie, na piśmie). (…) Konkluzję  z tych analiz  oraz  intencję  projektowanych  zmian  w  tym obszarze w niżej  wymienionych  przepisach  odzwierciedla następująca  reguła:  <<Sprawy załatwiane są na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Pisma utrwalone w  postaci  papierowej  opatruje  się  podpisem  własnoręcznym.  Pisma  utrwalone  w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym>>”.

Podsumujmy …

Jak wskazano powyżej z uzasadnienia do ustawy o doręczeniach elektronicznych wynika, że „na piśmie” oznacza także pisma utrwalone w postaci elektronicznej podpisane np. kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Zaznaczyć jednak trzeba, że znowelizowany artykuł 16 par. 4 K.k.s. nie jest w tym zakresie jednoznaczny, zaś interpretacja przepisów nie powinna wynikać ani z uzasadnienia do ustawy, ani też z informacji na twitterze ani też z komunikatów MF, ponieważ nie są one źródłem prawa na terenie RP [1].

Podatnik w każdym przypadku powinien być pewien jak kształtują się zarówno jego obowiązki jak i prawa, w tym także czy złożony przez niego przez internet czynny żal organ podatkowy uzna za skuteczny. Wskazane byłoby zatem odpowiednie doprecyzowanie przepisów w tym zakresie.

Źródło:

Podstawa prawna:

– art. 16 par. 4 Kodeksu karnego skarbowego (t.j. Dz. U. 2021. 408, ze zm.)

Objaśnienie:

[1] Z art. 87 Konstytucji RP wynika, że źródłem prawa jest m.in. ustawa. Akty prawa powszechnie obowiązującego publikowane są w Dzienniku Ustaw RP oraz w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.

Małgorzata Gach

Wanda Książek  

Czytaj dalej
Kliknij żeby skomentować

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

SKLEP

DODATKI DLA SUBSKRYBENTÓW

  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-zalozyc-spolke-z-o-o/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/
  • https://dev.prawo-dla-ksiegowych.pl/dodatki-dla-subskrybentow/

Newsletter


Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach z siedzibą w Krakowie (31-560) przy ul. Na Szaniec 17/9 (adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 26/2, 30-318 kraków), identyfikująca się numerem NIP: 552 137 70 75, REGON: 3568592096, będąca właścicielem portalu prawo-dla-ksiegowych.pl, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@prawo-dla-ksiegowych.pl lub m.gach@gach.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na portalu prawo-dla-ksiegowych.pl.

ŚLEDŹ TAKŻE

  • podatkiwspolkach.pl
  • prawo-dla-ksiegowych.pl
  • lexagit.pl

Prawo dla księgowych

MASZ PYTANIE?