Zawieszenie działalności gospodarczej – kiedy możliwe?

  • wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  • przyjmowania należności lub uregulowania zobowiązań powstałych przed zawieszeniem;
  • uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych i innych;
  • osiągania przychodów finansowych;
  • zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia (ale w tym wypadku zobowiązany jest wyjątkowo zapłacić zaliczkę na PIT).

Zaznaczyć trzeba, że nie tylko przedsiębiorca wpisany do CEiDG może zawiesić działalność gospodarczą, ale zgodnie z przepisami Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – prawo takie przysługuje ogólnej kategorii „przedsiębiorców”. Natomiast powołana ustawa wskazuje w art. 4, że 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. 2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej”.

W konsekwencji także spółki kapitałowe oraz osobowe o ile nie zatrudniają pracowników – także mogą zawiesić swoją działalność. Oczywiście ze względu na fakt, iż spółki te wpisane są do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – wzmianka o zawieszeniu działalności musi być ujęta w ww. rejestrze.

Zawieszenie działalności gospodarczej i jej podjęcie następuje każdorazowo na wniosek przedsiębiorcy.

PW.