Zawieszenie działalności gospodarczej – kiedy możliwe?

Niejednokrotnie przedsiębiorca może stanąć przed dylematem: prowadzić dalej firmę licząc się z dalszymi stratami, czy może zawiesić działalność i tym samym dać sobie chwilę oddechu, żeby zastanowić się co dalej.

Zawieszenie działalności gospodarczej jest już jakiegoś czasu możliwe, jednakże tylko w tych przypadkach gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników. Jeśli działalność jest realizowana przy udziale pracowników – zawieszenie działalności gospodarczej będzie wymagało uprzedniego rozwiązania stosunków pracy.

Zawieszenie działalności gospodarczej wymaga ujawnienia w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.

Zawieszenie działalności gospodarczej jest możliwe na określony czas tj. na okres minimum 30 dni (o ile to nie jest pełny miesiąc luty), a maksimum na okres 24 miesięcy. W tym okresie przedsiębiorca nie musi opłacać zaliczki na podatek dochodowy. Ostatnia zaliczka to zaliczka za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał prowadzenia działalności przed zawieszeniem.

Przedsiębiorca będący podatnikiem podatku VAT nie musi składać deklaracji w podatku VAT za te miesiące lub kwartały w których działalność była zawieszona. Zasada ta nie obejmuje podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub nabywających towary, w zakresie gdzie są podatnikami. W tej sytuacji istnieje obowiązek złożenia  deklaracji VAT za te okresy rozliczeniowe, w których zawieszenie wykonywania biznesu nie objęło całego okresu rozliczeniowego.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca może jednak dokonywać określonych czynności w tym: