żaświadczenie o złożeniu deklaracji podatkowej Małgorzata Gach

Zaświadczenie o złożeniu deklaracji podatkowej

  • Złożył lub nie złożył deklarację lub inny dokument, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  • Ujął lub nie ujął w złożonej deklaracji lub złożonym innym dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  • Zalega lub nie zalega w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu składanych na podstawie przepisów ustaw podatkowych.

Zaznaczyć trzeba, że zgodnie z przepisami podatkowymi uprawnienie do uzyskania m.in. zaświadczenia o złożeniu deklaracji podatkowej obejmuje możliwość uzyskania informacji ale tylko na temat podatnika prowadzącego działalność gospodarczą a nie np. zwykłej osoby fizycznej.

Z regulacji tej wynika również, że

„W przypadku gdy wniosek dotyczy deklaracji lub innego dokumentu, których termin złożenia nie upłynął, a podatnik nie złożył takiej deklaracji lub innego dokumentu, organ podatkowy odmawia wydania zaświadczenia”.

Wydanie zaświadczenia będzie kosztować 17 zł (opłata skarbowa).

Z pewnością przedmiotowe zaświadczenia, w tym zaświadczenie o złożeniu deklaracji podatkowej będą mogły być wykorzystywane do weryfikacji kontrahentów np. w zakresie podatku VAT (dla zachowania należytej staranności przy odliczaniu podatku VAT) oraz dla generalnej oceny wiarygodności finansowej i podatkowej kontrahenta.

Zaznaczyć jednak należy, że zgodnie z tym przepisem zaświadczenia takie jest wydawane „na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą”. Skoro jest tutaj mowa o „kontrahencie” podatnika pytanie zatem czy i w jaki sposób organy podatkowe będą badać ów wątek „bycia kontrahentem” podatnika. Uzyskanie informacji na temat wiarygodności – także podatkowej – może być bowiem dla podatnika ważne zanim zwiąże się np. określonym węzłem umownym z innym podmiotem.

Ważny będzie zatem sam praktyczny wymiar realizacji ww. regulacji prawnych. Póki co zmiana powinna być oceniana pozytywnie, diabeł jak zwykle tkwi jednak w szczegółach.

Wzór zaświadczenia zostanie określony w rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów. Delegację do wydania tego rozporządzenia zawiera art. 306j Ordynacji podatkowej. Obecnie kwestie te reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. poz. 2355 z późn. zm.).