Wynagrodzenie w umowie o pracę zawsze w kwocie brutto

Określając wynagrodzenie w umowie o pracę, bardzo często dla uproszczenia podawana jest kwota netto, czyli przypadająca pracownikowi do wypłaty.

Nie jest to jednak prawidłowe podejście. Trzeba przecież pamiętać, że obok kwoty do wypłaty są powiązane także inne wartości tj. np. składki ubezpieczeniowe przypadające od wynagrodzenia czy pokrywane przez pracodawcę czy też podatek. Są to zatem elementy, które składają się na wartość brutto.

Sam Kodeks pracy nie precyzuje, jak właściwie poprawnie wynagrodzenie powinno być podawane w umowach o pracę.

Art. 29 § 1 pkt. 3) K.p. mówi tylko, że umowa o pracę ma określać strony umowy, jej rodzaj, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy. W szczególności ustawodawcy chodzi tu o zapisy wskazujące na rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia. Skoro zatem ustawodawca wskazał na obowiązek opisania składników wynagrodzenia, to tym samym wydaje się, że poprawnie umowa o pracę powinna określać wynagrodzenie w kwocie brutto.

A co na to wszystko sądy

Sądy także wskazują, że poprawne jest podawanie kwot brutto. Np. SN w uchwale z dnia 7 sierpnia 2001 r. III ZP 13/01, powiedział, że „Z przepisów tych w sposób niewątpliwy wynika, że wynagrodzenie za pracę należy się pracownikowi, stanowiąc całość obejmującą także tę część, którą pracodawca może (ma obowiązek) potrącić (odliczyć). Nie można więc w ogóle konstruować takiej definicji wynagrodzenia za pracę, w której będzie się wyróżniać część wynagrodzenia za pracę należną pracownikowi (wynagrodzenie netto) i część, która pracownikowi nie przysługuje. Wynagrodzenie za pracę należy się pracownikowi w całości i takie wynagrodzenie wyznaczone jest przez treść stosunku pracy, a więc w takiej wysokości należy je zasądzać w sporze sądowym między stronami stosunku pracy. Pojęcie wynagrodzenia „brutto” w ogóle nie występuje w przepisach prawa pracy i ma raczej znaczenie potoczne. Prawo pracy posługuje się bowiem tylko pojęciem wynagrodzenia za pracę jako takiego. Potoczne znaczenie ma też pojęcie wynagrodzenia „netto”, przez które należy rozumieć część wynagrodzenia za pracę wypłacaną pracownikowi, ale tylko wtedy, gdy pracodawca dokona stosownych odliczeń na podstawie innych przepisów prawa”.

Ostatnio w temacie tym wypowiedział się także SN w wyroku z dnia 9 lipca 2014 r, I PK 250/13. SN wskazał, że tylko pensja określona w wartości brutto jest ekwiwalentem pracy pracownika. Sąd uznał jeszcze, że ustalenie wynagrodzenia w kwocie netto, nawet gdy jest ono wywodzone z należnego pracownikowi wynagrodzenia brutto, może mieć tylko charakter hipotetyczny. SN wskazał jeszcze, że wynagrodzenie za pracę oznacza całość zapłaty za pracę i obejmuje także część, którą pracodawca odlicza jako składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy.

W konsekwencji podpisując nowe umowy o pracę pamiętajcie o wpisaniu wynagrodzenia brutto, a tam gdzie dotychczas było ono oznaczone w kwocie netto – dokonajcie zmiany poprzez uszczegółowienie do wartości brutto.

WP