Umowa pomiędzy spółką a jej członkiem zarządu Małgorzata Gach, GACH MIZIŃSKA

Czy umowę pomiędzy spółką a jej członkiem zarządu może podpisać inny członek zarządu?

Umowa pomiędzy spółką a jej członkiem zarządu – co jeszcze warto wiedzieć?

Orzecznictwo sądowe i bogata doktryna prawa stoją tutaj na stanowisku, że:

  • przepis ten nie może być modyfikowany np. w umowie spółki poprzez np. wprowadzenie zasady, że np. właśnie drugi/inny członek zarządu spółki może być umocowany, lub też kompetencja do wyznaczenia pełnomocnika delegowana będzie na rzecz osoby trzeciej,
  • w przypadku reprezentacji przez radę nadzorczą umowa powinna być podpisana przez wszystkich członków rady, chyba że wyznaczą oni określoną osobę ze swojego grona do podpisania tej umowy,
  • niedopuszczalne jest powołanie pełnomocnika do stałego reprezentowania spółki wobec członków zarządu bądź w odniesieniu do czynności określonego rodzaju, przyjmuje się że pełnomocnik powinien być wyznaczony każdorazowo w odniesieniu do poszczególnej czynności,
  • nie jest dopuszczalne powołanie na pełnomocnika tego członka zarządu, z którym spółka zawiera umowę lub toczy spór, a także innego członka zarządu, jak również prokurenta spółki,
  • naruszenie art. 210 § 1 KSH przy zawieraniu umów między spółką a członkiem zarządu prowadzi do nieważności tych umów,
  • należy uznać, że art. 210 § 1 K.s.h. nie zakazuje dokonywania za spółkę czynności prawnych przez członka zarządu z inną spółką, za którą działa on również jako członek zarządu, np. jeśli umowa jest zawierana przez spółkę z o.o. i spółkę akcyjną, gdy oba te podmioty są reprezentowane przez tę samą osobę fizyczną.

Doktryna wypracowała inne jeszcze bardziej szczegółowe zasady dotyczące zawierania umów pomiędzy spółką a jej członkiem zarządu. Przy czym niezależnie od wszystkiego należy uważać na tego typu umowy a w razie wątpliwości przedyskutować je z prawnikiem.