Możliwy ryczałt od przychodów z reklam

Coraz więcej podmiotów rozpoczyna funkcjonowanie w internecie od prowadzenia bloga. Z biegiem czasu działalność taka z działalności czysto hobbistycznej może się zmienić w działalność, która może przynosić już jakieś dochody.

Jednym z rodzajów przychodów jakie może generować blog pozostają przychody z wynajmu powierzchni na reklamę określonych towarów lub usług.

Przez dłuższy czas istniały wątpliwości jak należało kwalifikować takie przychody, szczególnie u podmiotów, które nie prowadziły działalności gospodarczej.

Tutaj w dniu 5 września 2014 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (nr DD2/033/55/KBF/14/RD-75000) zgodnie, z którą przychody z reklam na blogu stanowią podatkowo przychody z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT) – pod warunkiem jednakże, że nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej.

W takiej sytuacji bloger może opodatkować swoje dochody na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT. Może jednak również wybrać opodatkowanie takich przychodów (traktując te przychody jako przychody z najmu poza prowadzoną działalnością gospodarczą) – ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) wg stawki 8,5%. Te 8,5% jest przy tym liczone od wartości przychodu (bez pomniejszenia o jakiekolwiek koszty). Możliwy jest zatem ryczałt od przychodów z reklam.

Ostatnio pojawiła się także interpretacja podatkowa idąca w tym kierunku, że nawet jeśli podatnik zdecydowałby się na założenie działalności gospodarczej i podjął decyzję co do opodatkowania generalnie swojej działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to także i w tym przypadku przychody z reklam na blogu powinny być opodatkowane stawką 8,5%.

Chodzi tutaj o interpretację indywidualną z 8 marca 2017 r., nr 1061-IPTPB1.4511.1070.2016.1.AP Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

W interpretacji tej podatnik wskazał, że jego działalność gospodarcza polega m.in. na udostępnianiu czasu i miejsca na reklamę w Internecie. Wynagrodzenie przysługuje Wnioskodawcy za „kliknięcia” w treści reklamowe umieszczone przez pośrednika na stronie internetowej lub w aplikacji Wnioskodawcy, a dostarczone przez reklamodawcę. Wnioskodawcy nie łączy z reklamodawcą żaden stosunek prawny. Czas i miejsce na reklamę w Internecie są udostępniane pośrednikowi, który zarządza tym miejscem, wybiera jakie reklamy mają być wyświetlane oraz wylicza wynagrodzenie należne Wnioskodawcy w zależności od liczby „kliknięć”. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług taka usługa oznaczona jest symbolem 63.11.30.0.

W zakresie takiego stanu faktycznego organ podatkowy wskazał, że: „jeżeli w istocie, jak wskazano we wniosku, świadczone przez Wnioskodawcę, w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, usługi są zgodnie z PKWiU z 2008 r. sklasyfikowane pod symbolem 63.11.30.0, tj. jako Usługi sprzedaży czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie, to przychody uzyskiwane ze świadczenia tych usług, będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg 8,5% stawki, o ile spełnione zostaną pozostałe wymogi określone w cyt. wyżej ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne”.

W związku z tym – oczywiście zależnie od konkretnej działalności i celów danej osoby – możliwe jest takie ukształtowanie jego sytuacji podatkowej aby przychody z udostępnienia miejsca na reklamy były opodatkowane na korzystnych dla niego zasadach. Możliwy jest zatem ryczałt od przychodów z reklam.

Czytaj więcej

Przychód z dzierżawy znaku towarowego opodatkowany ryczałtem od przychodów – stanowisko WSA

Niejednokrotnie okazuje się, że trochę zapomniany i pomijany znak towarowy nabiera w ciągu działania podmiotu istotnego znaczenia. Niewątpliwie jeśli ze znakiem towarowym wiąże się dobra marka towarów, renoma, tradycja czy stała klientela, to wpływa to istotnie na zwiększenie jego wartości.

Czasami formalnie prawo do takiego znaku posiada osoba fizyczna np. ta która założyła firmę w przeszłości. Aby spółki danej osoby mogły faktycznie oznaczać np. swoje towary lub punkty sprzedaży ww. znakiem konieczne jest oczywiście prawne uregulowanie tej sfery.

Najczęściej stosuje się w tym zakresie umowę dzierżawy, licencji, użytkowania lub też umowę franchisingową. Oczywiście można też dokonać przeniesienia prawa ochronnego na znak towarowy.

(więcej…)

Czytaj więcej