Możliwy ryczałt od przychodów z reklam

Coraz więcej podmiotów rozpoczyna funkcjonowanie w internecie od prowadzenia bloga. Z biegiem czasu działalność taka z działalności czysto hobbistycznej może się zmienić w działalność, która może przynosić już jakieś dochody.

Jednym z rodzajów przychodów jakie może generować blog pozostają przychody z wynajmu powierzchni na reklamę określonych towarów lub usług.

Przez dłuższy czas istniały wątpliwości jak należało kwalifikować takie przychody, szczególnie u podmiotów, które nie prowadziły działalności gospodarczej.

Tutaj w dniu 5 września 2014 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (nr DD2/033/55/KBF/14/RD-75000) zgodnie, z którą przychody z reklam na blogu stanowią podatkowo przychody z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT) – pod warunkiem jednakże, że nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej.

W takiej sytuacji bloger może opodatkować swoje dochody na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT. Może jednak również wybrać opodatkowanie takich przychodów (traktując te przychody jako przychody z najmu poza prowadzoną działalnością gospodarczą) – ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) wg stawki 8,5%. Te 8,5% jest przy tym liczone od wartości przychodu (bez pomniejszenia o jakiekolwiek koszty). Możliwy jest zatem ryczałt od przychodów z reklam.

Ostatnio pojawiła się także interpretacja podatkowa idąca w tym kierunku, że nawet jeśli podatnik zdecydowałby się na założenie działalności gospodarczej i podjął decyzję co do opodatkowania generalnie swojej działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to także i w tym przypadku przychody z reklam na blogu powinny być opodatkowane stawką 8,5%.

Chodzi tutaj o interpretację indywidualną z 8 marca 2017 r., nr 1061-IPTPB1.4511.1070.2016.1.AP Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

W interpretacji tej podatnik wskazał, że jego działalność gospodarcza polega m.in. na udostępnianiu czasu i miejsca na reklamę w Internecie. Wynagrodzenie przysługuje Wnioskodawcy za „kliknięcia” w treści reklamowe umieszczone przez pośrednika na stronie internetowej lub w aplikacji Wnioskodawcy, a dostarczone przez reklamodawcę. Wnioskodawcy nie łączy z reklamodawcą żaden stosunek prawny. Czas i miejsce na reklamę w Internecie są udostępniane pośrednikowi, który zarządza tym miejscem, wybiera jakie reklamy mają być wyświetlane oraz wylicza wynagrodzenie należne Wnioskodawcy w zależności od liczby „kliknięć”. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług taka usługa oznaczona jest symbolem 63.11.30.0.

W zakresie takiego stanu faktycznego organ podatkowy wskazał, że: „jeżeli w istocie, jak wskazano we wniosku, świadczone przez Wnioskodawcę, w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, usługi są zgodnie z PKWiU z 2008 r. sklasyfikowane pod symbolem 63.11.30.0, tj. jako Usługi sprzedaży czasu lub miejsca na cele reklamowe w Internecie, to przychody uzyskiwane ze świadczenia tych usług, będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg 8,5% stawki, o ile spełnione zostaną pozostałe wymogi określone w cyt. wyżej ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne”.

W związku z tym – oczywiście zależnie od konkretnej działalności i celów danej osoby – możliwe jest takie ukształtowanie jego sytuacji podatkowej aby przychody z udostępnienia miejsca na reklamy były opodatkowane na korzystnych dla niego zasadach. Możliwy jest zatem ryczałt od przychodów z reklam.

Czytaj więcej