Dostawa nieruchomości niezabudowanej – podatek VAT

Dokonując sprzedaży nieruchomości niezabudowanej ale przeznaczonej pod budowę np. zgodnie z ewidencją gruntów i budynków – po stronie sprzedającego pojawić się może zasadne pytanie, czy sprzedaż taka będzie opodatkowana VAT czy też zwolniona od tego podatku.

W tym względzie istotna jest treść dwóch przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednol. Dz. U. 2011, Nr 177, poz. 1054 ze zm. – zwanej dalej „u.p.t.u.”) tj. art. 43 ust. 1 pkt. 9) u.p.t.u. oraz art. 2 pkt. 33) u.p.t.u.

(więcej…)

Czytaj więcej