Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Czasami właściciel firmy pyta czy bezpiecznie jest prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą. Na tak postawione pytanie odpowiedź powinna być generalnie przecząca. Poza faktem osobistej odpowiedzialności za zobowiązania i cywilnoprawne, i podatkowe – całym majątkiem obecnym i przyszłym, zawsze niestety istnieje ryzyko czy to poważnego wypadku czy też choroby, które mogą znacznie ograniczyć jeśli nie wyłączyć właściciela firmy od zajmowania się jej sprawami.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej – czy to coś daje

Na wypadki wskazane powyżej można zaproponować pewne wyjście w postaci przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową – przekształcenie takie może mieć charakter docelowy lub też być przynajmniej punktem wyjścia do dalszych zmian.

Zaznaczyć trzeba, że przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę, wymaga trochę pracy i może się wiązać z poniesieniem wydatków (na dodatkowe sporządzenie sprawozdania finansowego, sporządzenie planu przekształcenia, na biegłego rewidenta czy na wpis do rejestru przedsiębiorców KRS) ale:

  • umożliwia ono wyłączenie osobistej odpowiedzialności za zobowiązania – z tym że zgodnie z przepisami prawa odpowiedzialność solidarna przedsiębiorcy i spółki trwa 3 lata od daty przekształcenia. Odpowiedzialność taka jest pochodną tego, ze przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie  powoduje  – tak jak w przypadku innych rodzajów przekształcenia – utraty bytu przedsiębiorcy.  przedsiębiorca to osoba fizyczna i mimo przekształcenia firmy będzie funkcjonował dalej jako osoba fizyczna, stąd takie rozwiązanie wprowadzone przez ustawodawcę,  
  • zachowuje się pełną sukcesję praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym (np. prawa z umów) oraz sukcesję podatkową,
  • przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej pozwala także na kontynuowanie działalności opartej o decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia czy koncesje – chyba że sama decyzja administracyjna lub wyraźny przepis prawa taką możliwość wyłączają,
  • w spółce po przekształceniu można ustanowić zarząd wieloosobowy, wprowadzając do zarządzania formalnie także członków rodziny, np. dzieci, które w przyszłości mają przejąć firmę. Stanowi to pewne zabezpieczenie, gdyby np. z przyczyn zdrowotnych lub innych osoba fizyczna była wyłączona od zarządzania,
  • uzyskanie udziałów w spółce z o.o. lub akcji w spółce akcyjnej daje także możliwość np. prostszej sprzedaży firmy na zewnątrz, czy choćby dokonania podziału firmy pomiędzy dzieci – nawet na zasadzie prostej darowizny części udziałów,
  • spółka kapitałowa może być także punktem wyjścia do dalszych zmian także w kontekście przekształcenia takiego podmiotu w spółkę osobową – co zapewni jednokrotne opodatkowanie dochodu z działalności oraz prostsze korzystanie z zysków spółki  niż byłoby to możliwe w spółce kapitałowej.

 

 PW.