prokurent odpowiedzialność z art. 299 K.s.h. Prawo dla księgowych Małgorzata Gach

Czy prokurent spółki ponosi odpowiedzialność z art. 299 K.s.h.

Czy jednak odpowiedzialność z art. 299 K.s.h. ponosi także prokurent?

Pytanie to jest o tyle uzasadnione, że prokurent i członek zarządu mają bardzo zbliżone kompetencje. Prokurent jest w szczególności uprawniony do dokonywania w imieniu przedsiębiorcy wszystkich czynności sądowych oraz pozasądowych wiążących się z prowadzeniem przedsiębiorstwa. O tym czy warto w ogóle ustanowić prokurenta w spółce – więcej w innym artykule na blogu.

Ważne jest natomiast to, że od 1 stycznia 2016 r. ustawodawca zdecydował się dodatkowo literalnie rozszerzyć odpowiedzialność z art. 299 K.s.h. także na likwidatorów spółki z o.o. z wyjątkiem likwidatorów ustanowionych przez sąd.

Zresztą i przed tą datą odpowiedzialność likwidatorów na podstawie ww. przepisu była przesądzona w orzecznictwie. Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z 28 stycznia 2010 roku (sygnatura III CZP 91/09) stwierdził, że odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 K.s.h. ponoszą również likwidatorzy – podobnie stanowiła uchwała Sądu Najwyższego z 28 lutego 2008 roku – sygnatura III CZP 143/07.

Ustawodawca wprowadzając od 2016 r. odpowiedzialność likwidatorów spółki z o.o. nie zdecydował się jednak na rozszerzenie odpowiedzialności z art. 299 K.s.h. na prokurentów.

Zatem brak jest na chwilę obecną przepisu, który taką odpowiedzialność by wprowadzał. Nie ma także orzecznictwa sądowego w przedmiotowym zakresie.

Uzasadnione jest w konsekwencji na chwilę obecną przyjęcie, że prokurent w spółce z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z art. 299 K.s.h.