Dopłaty czy pożyczka – co korzystniejsze dla wspólników i spółki cz. 1

Niejednokrotnie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędne staje się dokapitalizowanie podmiotu. Problem pierwszy to brak odpowiedniej zdolności kredytowej. Rozwiązaniem tego problemu może być sięgnięcie do finansowania wspólników. Tutaj z kolei pojawić się może dylemat czy środki te wykorzystać jako pożyczkę, czy też zastosować rozwiązanie w postaci dopłat.

Pożyczka
Generalnie zaciągnięcie pożyczki przez spółkę z o.o. u wspólnika nie wymaga zgodnie z Kodeksem spółek handlowych zgód korporacyjnych takiej spółki. Inne warunki mogą być oczywiście przewidziane w umowie spółki. Umowę spółki należy w związku z tym bezwzględnie przeglądnąć przed podjęciem decyzji.

Dodatkowo z mocy samych przepisów Kodeksu spółek handlowych może być konieczne uzyskanie zgody Zgromadzenia Wspólników. Mowa tutaj o art. 230 K.s.h. który stanowi, że „Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Przepisu art. 17 § 1 nie stosuje się”.

W przypadku – który zdarza się dość często w praktyce – w którym wspólnik udzielający pożyczki jest jednocześnie członkiem zarządu pamiętać należy o właściwej reprezentacji spółki – art. 210 § 1 i § 2 K.s.h. W takim stanie rzeczy spółka musi być reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników względnie przez radę nadzorczą – o ile w spółce została ona powołana. Rada Nadzorcza powinna zaś wydelegować do podpisania jedną osobę ze swojego składu, w innym przypadku powinna bowiem podpisać umowę in gremio (całościowo).

Pożyczka ma charakter zwrotny zatem wspólnik nie dokonuje definitywnego przysporzenia na rzecz spółki, ale wiąże go ze spółką umowa. W umowie tej strony powinny wskazać oczywiście na kwotę pożyczki, oprocentowanie – RYNKOWE – zasady dotyczące terminu zwrotu czy wypowiedzenia umowy pożyczki.

Nie należy polecać zawierania umów pożyczek bez zastrzeżonego oprocentowania, ponieważ w takich przypadkach organy podatkowe w toku ewentualnego postępowania kontrolnego zmierzać będą najprawdopodobniej do ustalenia spółce przychodu z tzw. nieodpłatnych świadczeń, uznając, że nie dokonując wypłaty oprocentowania spółka – pożyczkobiorca zaoszczędziła na wydatku.

WP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.