Odpisy amortyzacyjne po przekształceniu spółki

Odpisy amortyzacyjne po przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową – jakie rozstrzygnięcie NSA

Później jednak doszło do przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową, gdzie jako wartość początkową przyjęto samą wartość jaka wykazana została w spółce z o.o. (czyli wartość rynkową po jakiej przedmiot aportu został wniesiony do spółki z o.o.). Podatnikowi chodziło o ustalenie czy w takiej sytuacji – po takim przekształceniu – będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od całej wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych tj. także od tej części wartości, która jeszcze w spółce z o.o. była zapisana na kapitale zapasowym – co wykluczało ich zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów.

NSA w ww. orzeczeniu podniósł, że przepisy prawa podatkowego – w przypadku przekształcenia nie przewidują takiego ograniczenia w zakresie podatkowych odpisów amortyzacyjnych w spółce osobowej w tym komandytowej, jakie obowiązuje w spółkach kapitałowych. „Ograniczenie ustanowione art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d/ u.p.d.o.p. dotyczy wyłącznie spółek kapitałowych i nie może być przeniesione na wspólnika (będącego osobą fizyczną) spółki komandytowej (osobowej)”. Tym samym NSA przesądził, że podatnik może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w spółce osobowej po przekształceniu całość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, tj. także i tych, które w okresie istnienia spółki z o.o. (tj. przed przekształceniem) do tych kosztów zaliczane być nie mogły. Odpisy amortyzacyjne po przekształceniu spółki mogą być zatem zaliczane do kosztów w znacznie wyższej wartości. Jest to jeszcze jeden z argumentów potwierdzających, że przekształcenie spółki kapitałowej w osobową może być korzystne podatkowo.

PW.