Nowe koszty uzyskania przychodów przy przeniesieniu praw autorskich

  1. Od nowego roku podwyższony zostanie limit dotyczący stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy przeniesieniu praw autorskich dla twórców o 100%, tj. do kwoty 85 528 zł rocznie. Oznacza to, że twórca może zastosować 50% koszty uzyskania przychodów dopóki jego przychody z tytułu właśnie przeniesienia praw autorskich będą się mieścić w powyższym limicie (obecnie chodzić będzie o przychody do poziomu 171.056 zł). Dotychczas można było zaliczyć do kosztów tylko połowę czyli kwotę 42 764 zł. Zaznaczyć przy tym należy, że jeśli kwota kosztów możliwych do odliczenia została wyczerpana, wówczas podatnik tracił prawo do zaliczenia jakichkolwiek kwot do kosztów uzyskania przychodów. Zasady te miały i będą miały zastosowanie także do przychodów ze stosunku pracy. Podwyższenie limitu kosztów należy ocenić oczywiście pozytywnie.
  2. Natomiast negatywną zmianą jest wprowadzenie katalogu twórców uprawnionych do zastosowania ww. 50% kosztów uzyskania przychodów przy przeniesieniu praw autorskich. Przepis ten obejmuje twórców uzyskujących „przychody z korzystania (…) z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód; przy czym przepis ten stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności:
  • twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
  • badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
  • artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
  • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
  • publicystycznej.

Wśród twórców uprawnionych do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy przeniesieniu praw autorskich brak jest m.in. wymienionych wprost grafików komputerowych, tłumaczy, copywriterów, czy analityków. Nadto np. w zakresie literatury chodzi o twórców literatury pięknej, a co z twórcami przewodników, książek naukowych itp. Pytań jest wiele i tym samym sama konstrukcja przepisów pozostawia wiele do życzenia.