certyfikat rezydencji podatkowej Prawo dla księgowych Małgorzata Gach

Kontrakt menedżerski a co to takiego?

Czasami osoba zarządzająca danym podmiotem, czy też nowy istotny pracownik chce być zatrudniony w przedsiębiorstwie na kontrakcie menedżerskim. Zwykle jest to osoba, która ma zarejestrowaną działalność gospodarczą w CEiDG. 

Co to jest kontrakt menedżerski?

Przepisy prawa nie wskazują co się rozumie przez kontrakt menedżerski, co oczywiście może powodować pewne trudności interpretacyjne. W każdym razie musi chodzić niewątpliwie o umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem. Mieścić się w tym może tworzenie np. struktury organizacyjnej podmiotu, nowych placówek, poszukiwanie nowych rynków zbytu. Umowa ta w różny sposób może określać prawa i obowiązki stron, podległość zarządowi, reprezentowanie spółki na zewnątrz. Cywilistycznie jest to zatem umowa nienazwana, która łączy szereg elementów.

Kontrakt menedżerski a podatek dochodowy

Podpisanie umowy o zarządzanie (kontraktu menedżerskiego) z osobą fizyczną wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wcale nie oznacza, że osoba ta będzie traktowana w stosunku do zarządzanego przedsiębiorstwa jako przedsiębiorca z wszystkimi tego faktu konsekwencjami.

Wprost przeciwnie – zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 9) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podatkowo kontrakt menedżerski – nawet jeśli jest zawierany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej – jest traktowany jako generujący przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Wymusza to opodatkowanie przychodów wg skali podatkowej ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu. Kwota przychodu może być pomniejszona tylko o niewielkie „pracownicze” koszty uzyskania przychodu.

Płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy pozostaje spółka dokonująca wypłaty wynagrodzeń na rzecz osób fizycznych. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne są naliczane analogicznie do umowy zlecenia. Sama rejestracja w CEiDG nie ma zatem tutaj żadnego znaczenia.

Dla podmiotu wypłacającego wynagrodzenie z kontraktu menedżerskiego kwoty powinny stanowić koszt uzyskania przychodu na normalnych zasadach.

Kontrakt menedżerski a podatek VAT

Kontrakt menedżerski ma także swoje reperkusje w zakresie podatku VAT. W zakresie podatku VAT istotne jest czy osobę, która świadczy usługi menedżerskie na podstawie kontraktu menedżerskiego można w konkretnym przypadku uznawać za podatnika podatku VAT. Zaznaczyć trzeba, że w uproszczeniu za podatnika VAT można uznać osobę, która wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą.

Art. 15 ust. 3 u.p.t.u. wskazuje natomiast, że: