Firma przedsiębiorcy – jakie są zasady

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego każdy przedsiębiorca działa pod własną firmą (nazwą). Firma przedsiębiorcy ujawniana jest generalnie w rejestrze, do którego wpisano przedsiębiorcę. Czasami właściciele firm mają swoje własne koncepcje jeśli chodzi o nazewnictwo nowych spółek zakładanych przez siebie, ale własna inwencja twórcza nie może być sprzeczna z przepisami prawa.

Firma przedsiębiorcy – jaką rolę pełni

Nie da się ukryć, że każdy podmiot funkcjonujący na rynku chce się mieć unikalną nazwę (firmę), dzięki której będzie się on odpowiednio odróżniał od innych podmiotów. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie sobie przewagi konkurencyjnej oraz stworzenie odpowiednich warunków do zwiększenia rozpoznawalności swojej marki (przede wszystkim kiedy ta marka powiązana jest z firmą przedsiębiorcy).

Firma przedsiębiorcy służy zatem generalnie podmiotowemu wyróżnieniu przedsiębiorcy występującego w obrocie. W znaczeniu prawnym firma oznacza nazwę, pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową.

Firma przedsiębiorcy jest jawna i podlega wpisowi czy to do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy też do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Poniżej podstawowe zasady prawne nazewnictwa podmiotów.

Firma przedsiębiorcy – osoby fizycznej

W przypadku osoby fizycznej firmę stanowi jej imię i nazwisko (art. 434 K.c.). Nie wyłącza to jednak ujęcia w firmie osoby fizycznej dodatkowych określeń dotyczących zakresu działalności czy jej przedmiotu, miejsca prowadzenia działalności czy innych określeń dowolnie obranych.

Firma przedsiębiorcy – osoby prawnej

Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane.

Forma prawna to np. „przedsiębiorstwo państwowe”, „spółdzielnia”, „stowarzyszenie”, „fundacja” itp. Także przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają podania w firmie rodzaju spółki: tj. dotyczy to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Nadto firma osoby prawnej może zostać rozbudowana o inne fakultatywne, dowolnie obrane określenia.

Zaznaczyć należy, że jeżeli osoba prawna posiada oddział, to firma oddziału osoby prawnej zawiera pełną nazwę tej osoby oraz określenie „oddział” ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę np. ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Warszawa.