Dostawa nieruchomości niezabudowanej – podatek VAT

  1. nie został przeznaczony pod zabudowę zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
  2. zaś w przypadku braku takiego Planu – nie została wydana w stosunku do Nieruchomości niezabudowanej decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Dokonując zatem dostawy gruntu niezabudowanego – należy zbadać obecnie czy: 1) na terenie tym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania i czy zgodnie z jego treścią dany grunt obecnie niezabudowany jest przeznaczony pod zabudowę (praktycznie dowolnego typu), 2) jeśli Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie został przyjęty – to czy istnieje decyzja o warunkach zabudowy wydana dla danej Nieruchomości. W przypadku jeśli: 1) na danym obszarze brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i nie ma jednocześnie wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub też 2) nieruchomość jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ale z Planu tego wynika, że grunt ten nie jest przeznaczony na budowę, np. rolny, leśny itp. – to nieruchomość powinna być sprzedana ze zwolnieniem od podatku od towarów i usług.

Ze względu na istnienie wyraźnej definicji legalnej „terenów budowlanych” – odnoszącej się wyłącznie do przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub istnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania – sposób wykorzystania przedmiotowej nieruchomość w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czy też z danych z ewidencji gruntów i budynków czy z Księgi wieczystej – nie ma znaczenia dla stawki podatku VAT z tytułu dostawy danej Nieruchomości. Decydujący jest li tylko Plan Zagospodarowania oraz w jego braku – wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania.

WP