Dostawa nieruchomości niezabudowanej – podatek VAT

Dokonując sprzedaży nieruchomości niezabudowanej ale przeznaczonej pod budowę np. zgodnie z ewidencją gruntów i budynków – po stronie sprzedającego pojawić się może zasadne pytanie, czy sprzedaż taka będzie opodatkowana VAT czy też zwolniona od tego podatku.

W tym względzie istotna jest treść dwóch przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednol. Dz. U. 2011, Nr 177, poz. 1054 ze zm. – zwanej dalej „u.p.t.u.”) tj. art. 43 ust. 1 pkt. 9) u.p.t.u. oraz art. 2 pkt. 33) u.p.t.u.

Zgodnie z tym pierwszym przepisem tj. art. 43 ust. 1 pkt. 9) u.p.t.u. zwalnia się od podatku od towarów i usług9) dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane”.

Z kolei od 1 kwietnia 2013 r. w Ustawie o podatku od towarów i usług obowiązuje nowa definicja zawarta w art. 2 pkt. 33) u.p.t.u. zgodnie z którą przez tereny budowlane rozumie się: „grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

Zestawienie obu tych przepisów prowadzi do wniosku, że zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt. 9) u.p.t.u. ma zastosowanie do takiego terenu niezabudowanego który: