Dopłaty czy pożyczka – co korzystniejsze dla wspólników i spółki cz. 2

Kontynuując wątek pożyczki do spółki z o.o. czy dopłaty do tego podmiotu wskazać trzeba także na koszty podatkowe. Powstaje pytanie co korzystniejsze dopłaty czy pożyczka?

Udzielenie pożyczki spółce z o.o. przez wspólnika

W przypadku pożyczki do spółki z o.o. udzielenie pożyczki takiej spółce przez wspólnika nie powoduje obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 9 pkt. 10 lit. i) ustawy z dnia z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych). Pożyczki tego typu są bowiem zwolnione od ww. podatku.

Kwota pożyczonych pieniędzy nie stanowi też dla spółki będącej pożyczkobiorcą przychodu do opodatkowania (art. 12 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych). Skoro wpływ pożyczki nie jest po stronie spółki z o.o. przychodem podatkowym, to także zwrot kapitału pożyczki (kwoty pożyczonej) nie może stanowić dla spółki kosztu uzyskania przychodu.

Natomiast z pewnym wyjątkiem, koszt uzyskania przychodu – ma zasadach typowych – o ile kwota pożyczki została wydatkowana w celu uzyskania, zachowania i zabezpieczenia źródła przychodu –  winny stanowić zapłacone odsetki od pożyczki.

Z kolei u pożyczkodawcy – wspólnika udzielającego pożyczki – opodatkowaniu powinny podlegać otrzymane odsetki. Zaznaczyć jednakże trzeba, że spółka wypłacając odsetki na rzecz osoby fizycznej pełni w tym przypadku funkcję płatnika, co za tym idzie jest zobowiązana obliczyć podatek, pobrać podatek (wg stawki 19% – zryczałtowany podatek dochodowy, bez uwzględniania jakichkolwiek kosztów) i przekazać pobrany podatek na rachunek właściwego organu podatkowego. Wyjątek od tej zasady dotyczy przypadków, w których wspólnik – osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą obejmującą udzielanie kredytów czy pożyczek. W takiej sytuacji odsetki powinny być opodatkowane samodzielnie przez przedsiębiorcę wg. wybranej przez niego formuły. W przypadku wspólnika – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych podatek od odsetek liczony będzie wg stawki 19% i opodatkowywany bezpośrednio w tym podmiocie.

Ograniczenia – tzw. cienka kapitalizacja

Jak już była mowa powyżej generalnie odsetki wypłacane przez spółkę wspólnikowi stanowić winny koszt uzyskania przychodów. W niektórych jednak przypadkach zaliczenie odsetek do kosztów uzyskania przychodów może zostać ograniczone. Chodzi tutaj o tzw. cienką kapitalizację.

Regulacja w tym zakresie zawarta została generalnie w art. 16 ust. 1 pkt. 60) i 61) u.p.d.p. W pewnym uproszczeniu ograniczenia w zakresie zaliczania odsetek do kosztów dotyczą tzw. kwalifikowanych udziałowców, a zatem tych sytuacji, w których pożyczka została udzielona w taki sposób, że udzielił jej/udzieliły jej: