darowizna przedsiębiorstwa Prawo dla księgowych Kancelaria Prawna Gach, Mizińska

Darowizna przedsiębiorstwa jako sposób na przekazanie majątku dzieciom

  • Okoliczność, że zorganizowana część przedsiębiorstwa zostanie nabyta przez Pana jako wspólnika spółki cywilnej (tzn. do majątku spółki cywilnej stanowiącego współwłasność łączną Pana i pozostałych wspólników spółki cywilnej – Pana siostry) pozostaje bez znaczenia z punktu widzenia możliwości zastosowania zwolnienia z podatku od spadków i darowizn określonego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.
  • W przeciwieństwie do spółek osobowych prawa handlowego, spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem prawa i stanowi wyłącznie stosunek zobowiązaniowy pomiędzy stronami umowy spółki cywilnej. Zgodnie z art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.
  • Stroną umowy darowizny będzie darczyńca (Pana ojciec) oraz wspólnicy spółki cywilnej (w tym Pan) jako obdarowani. W wyniku darowizny, własność zorganizowanej części przedsiębiorstwa przysługiwać będzie wspólnikom spółki cywilnej, w tym Panu, w ramach współwłasności łącznej.

Zatem w oparciu o tę interpretację podatkową darowizna przedsiębiorstwa na rzecz spółki cywilnej utworzonej przez osoby, które jako najbliższe mogą skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania – nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od darowizny.

Podatki to jednak jedno, drugą natomiast sprawą jest takie przeprowadzenie darowizny przedsiębiorstwa aby obyło się bez problemów i przestojów. I to także należy brać pod uwagę przy planowaniu sukcesji w zakresie prowadzenia działalności.