członek rady nadzorczej pracownikiem Prawo dla księgowych

Czy członek rady nadzorczej spółki może być jednocześnie jej pracownikiem?

Bezpośrednie podleganie członkowi zarządu – co to znaczy

Uwzględniając literalne brzmienie ww. przepisów należałoby uznać, że zakaz łączenia stanowisk dotyczy tylko osób bezpośrednio podległych zarządowi. Co to jednak oznacza?

Doktryna mówi, że:

„Artykuł 387 § 2 KSH może w praktyce powodować trudności w precyzyjnym określeniu, kiedy występuje bezpośrednia podległość członkowi zarządu lub likwidatorowi. W doktrynie słusznie zauważono, iż wskazówką interpretacyjną w tym zakresie może być struktura organizacyjna spółki opisana w aktach wewnętrznych spółki, np. regulaminach (tak J. Szwaja,I. Mika, w: Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz KSH, t. III, 2013, s. 780). W ich braku ocena ta będzie musiała być dokonywana na podstawie analizy faktycznych więzi podległości organizacyjnej istniejących w danej spółce”. – z komentarza do art. 387 KSH red. Jara 2018, wyd. 18/A. Krysik (wyd. Legalis).

Zatem jak z tego wynika decyduje analiza struktury organizacyjnej podmiotu, skutkiem czego należy z pewnością odrzucić możliwość zatrudnienia członka zarządu jako pracownika w strukturach poziomych a zatem takich gdzie brak jest pośrednich szczebli organizacyjnych. W innych przypadkach należy natomiast szczegółowiej ustalić powiązania i zależności w ramach firmy, aby nie okazało się finalnie, że spółka nie posiada istniejącego organu nadzorczego.

Komplikację wprowadza także i ta okoliczność, że w doktrynie prawa nie jest jasne czy ww. regulacje dotyczące zakazu łączenia stanowisk dotyczą tylko stosunku pracy czy też także np. możliwości zawierania umów zlecenia czy o dzieło.

Przepisy te zatem można interpretować różnie, w każdym jednak przypadku uzasadniona wydaje się szczegółowa analiza stanu faktycznego w kontekście regulacji prawnych.

***

Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź potrzebujesz indywidualnej pomocy?
Napisz do mnie na adres m.gach@gm-legal.pl