certyfikat rezydencji podatkowej Prawo dla księgowych Małgorzata Gach

Certyfikat rezydencji podatkowej – jaka jest dopuszczalna forma?

Jaka forma certyfikatu rezydencji podatkowej

Zaznaczyć należy, że przez bardzo dług okres czasu polskie organy podatkowe wymagały aby certyfikat rezydencji podatkowej miał formę oryginalnego dokumentu pisemnego, względnie dokumentu potwierdzonego za zgodność przez notariusza.

Sęk jednak w tym że władze administracyjne niektórych państw w ogóle nie przewidywały takiej formy dla certyfikatu. Z drugiej też strony z naszych ustaw podatkowych także nie wynikała żadna bezwzględna forma dla ważności czy skuteczności certyfikatów rezydencji podatkowej.

Obecnie na szczęście organy podatkowe zdają się liberalizować swoje stanowisko. Np. w interpretacji z dnia 19 kwietnia 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.71.2018.1.BG – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko podatnika, który wskazał, że:

  • „ani w definicji certyfikatu rezydencji zawartej w art. 4a pkt 12 updop, ani w innych przepisach ustaw podatkowych ustawodawca nie określił formy, w jakiej certyfikat rezydencji powinien być wydany, czy też dostarczony. Przepisy updop wymagają jedynie, aby certyfikat rezydencji był wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby kontrahenta,
  • jeżeli zatem zgodnie z prawem danego państwa, istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o miejscu siedziby dla celów podatkowych zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej, obie formy są wydawane przez właściwy organ podatkowy danego państwa i mają status równorzędny w świetle prawa tego państwa, to płatnik będzie upoważniony do uznania takiego certyfikatu rezydencji w którejkolwiek z tych form. Taki certyfikat rezydencji w formie elektronicznej będzie zatem podstawą dla płatnika do zastosowania postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania”.

Z tego wniosek, że także certyfikat rezydencji w formie elektronicznej (pdf) może definiować miejsce zamieszkania lub siedziby podatnika na rzecz którego dokonywana jest wypłata określonych w ustawach o podatkach dochodowych świadczeń.

Dysponując zatem takim dokumentem będziesz zwolniony z odpowiedzialności jaką ponosisz jako płatnik podatku dochodowego z tytułu wypłaty kwot dla których przewidziany jest podatek u źródła.