certyfikat rezydencji podatkowej Prawo dla księgowych Małgorzata Gach

Certyfikat rezydencji podatkowej – jaka jest dopuszczalna forma?

W przypadku niektórych płatności dokonywanych przez polskich rezydentów podatkowych na rzecz podmiotów z siedzibą poza granicami RP może być konieczne pobranie, tzw. podatku u źródła. Może to mieć miejsce w przypadku wypłaty np. odsetek, przychodów z praw autorskich, usług doradczych, księgowych czy usług prawnych. Polskie przepisy podatkowe przewidują, że w takich przypadkach pobiera się na terenie RP podatek u źródła (tj. przy wypłacie) wg stawki 10% lub 20%.

Ważne jest jednak, że ww. regulacje trzeba stosować z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zatem jeśli RP jest stroną takiej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, wówczas możliwe jest zastosowanie takiej stawki podatkowej jaka jest przewidziana w takiej umowie lub też nawet zwolnienia od opodatkowania.

Po co potrzebny jest certyfikat rezydencji podatkowej

I tutaj pojawia się wątek certyfikatu rezydencji podatkowej. Otóż zgodnie z naszymi przepisami podatkowymi certyfikat rezydencji podatkowej stanowi zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika”.

Polski rezydent podatkowy jako płatnik może zatem nie pobierać zryczałtowanego podatku w Polsce w ogóle bądź też może go pobrać w niższej stawce, jednakże jest to możliwe tylko pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania, siedziby podatnika, będącego odbiorcą płatności, właśnie na podstawie uzyskanego od niego certyfikatu rezydencji.

Jaka forma certyfikatu rezydencji podatkowej

Zaznaczyć należy, że przez bardzo dług okres czasu polskie organy podatkowe wymagały aby certyfikat rezydencji podatkowej miał formę oryginalnego dokumentu pisemnego, względnie dokumentu potwierdzonego za zgodność przez notariusza.

Sęk jednak w tym że władze administracyjne niektórych państw w ogóle nie przewidywały takiej formy dla certyfikatu. Z drugiej też strony z naszych ustaw podatkowych także nie wynikała żadna bezwzględna forma dla ważności czy skuteczności certyfikatów rezydencji podatkowej.

Obecnie na szczęście organy podatkowe zdają się liberalizować swoje stanowisko. Np. w interpretacji z dnia 19 kwietnia 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.71.2018.1.BG – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko podatnika, który wskazał, że: