Zawieszenie działalności gospodarczej – kiedy możliwe?

Niejednokrotnie przedsiębiorca może stanąć przed dylematem: prowadzić dalej firmę licząc się z dalszymi stratami, czy może zawiesić działalność i tym samym dać sobie chwilę oddechu, żeby zastanowić się co dalej.

Zawieszenie działalności gospodarczej jest już jakiegoś czasu możliwe, jednakże tylko w tych przypadkach gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników. Jeśli działalność jest realizowana przy udziale pracowników – zawieszenie działalności gospodarczej będzie wymagało uprzedniego rozwiązania stosunków pracy.

Zawieszenie działalności gospodarczej wymaga ujawnienia w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

(więcej…)

Czytaj więcej

Wspólność majątkowa małżeńska a udziały w spółce z o.o.

Nieraz zdarza się, że udziały w spółce z o.o. obejmowane czy nabywane są przez osobę pozostającą w związku małżeńskim, w którym jeszcze do tego obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Jeśli udziały są pokrywane czy to gotówką czy też wkładem niepieniężnym pochodzącym ze środków wypracowanych przez oboje małżonków może pojawić się pytanie – czyje w rzeczywistości są te udziały?

Dodatkowo jeszcze zwykle jest tak, że w księdze udziałów oraz w dokumentacji spółkowej jako wspólnik wykazany jest tylko jeden z małżonków. Zatem może pojawić się dodatkowa wątpliwość, kto może wykonywać prawo głosu z tych udziałów, a kto ma prawo do dywidendy.

(więcej…)

Czytaj więcej

koszty uzyskania przychodów przy przeniesieniu praw autorskich Kancelaria GACH MIZIŃSKA

Co to jest aport do spółki?

Aport do spółki to inaczej wkład niepieniężny. Pojęcie to jest najczęściej używane w kontekście pokrycia kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych i przeciwstawiane pojęciu wkładu „pieniężnego”. Natomiast zaznaczyć trzeba, że wkłady niepieniężne (aporty) są także wnoszone do spółek prawa handlowego a nawet do spółki cywilnej.

Prawnie istnieją pewne różnice co do tego co może być aportem do spółki osobowej (jawnej, komandytowej, partnerskiej czy komandytowo-akcyjnej) w stosunku do tego co może być wkładem niepieniężnym do spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjnej). W każdym jednak przypadku chodzi o to, aby spółka została wyposażona w składniki majątkowe, które będą służyły prowadzonej przez taki podmiot działalności gospodarczej. Składniki takie są wnoszone do spółek przez wspólników, którzy w zamian uzyskują zwykle dodatkowe akcje lub udziały, względnie w spółkach osobowych – większy udział w zysku.

(więcej…)

Czytaj więcej

Oświadczenia woli w jednoosobowej spółce z o.o.

Zdarza się niekiedy, że wszystkie udziały w spółce z o.o. należą do jednego podmiotu, względnie część udziałów posiada jeden wspólnik, a resztę sama spółka (chodzi tutaj np. o udziały własne spółki z o.o. nabyte w celu umorzenia). Istotne jest, że w takiej sytuacji oświadczenia woli w jednoosobowej spółce z o.o. podlegają pewnym szczególnym wymogom prawnym.

Obowiązuje w tym zakresie w szczególności art. 173 § 1 K.s.h. Przepis ten stanowi, że W przypadku gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi albo jedynemu wspólnikowi i spółce, oświadczenie woli takiego wspólnika składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi inaczej”.

(więcej…)

Czytaj więcej

Wypłata udziału w zysku – tantiemy dla członków zarządu

Jedną z możliwych form wypłaty wynagrodzeń w spółce akcyjnej jest wypłata tantiemy dla członków zarządu, a zatem wypłata udziału w zysku rocznym spółki.

Tantiemy dla członków zarządu – podstawa prawna

Możliwość wypłaty tantiemy dla członków zarządu daje art. 378 § 2 K.s.h.

Zgodnie z ww. przepisem „Walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia, że wynagrodzenie członków zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 347 § 1„.

Generalnie wydaje się, że ww. wypłata tantiemy dla członków zarządu może mieć przede wszystkim charakter motywacyjny. Poza tym z brzmienia tego przepisu, który posługuje się określeniem „również” wydaje się, że wypłata tantiemy stanowi formułę dodatkowego wynagrodzenia dla członków zarządu. Nie ma jednak przepisu, który by zakazywał wypłaty tantiemy jako jedynej formy wynagrodzenia.

(więcej…)

Czytaj więcej

Kontrakt menedżerski a co to takiego?

Czasami czy to osoba zarządzająca danym podmiotem, czy też nowy istotny pracownik chce być zatrudniony w przedsiębiorstwie na kontrakcie menedżerskim. Zwykle jest to osoba, która ma zarejestrowaną działalność gospodarczą w CEiDG.

Co to jest kontrakt menedżerski?

Przepisy prawa nie wskazują co się rozumie przez kontrakt menedżerski, co oczywiście może powodować pewne trudności interpretacyjne. W każdym razie musi chodzić niewątpliwie o umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem. Mieścić się w tym może tworzenie np. struktury organizacyjnej podmiotu, nowych placówek, poszukiwanie nowych rynków zbytu. Umowa ta w różny sposób może określać prawa i obowiązki stron, podległość zarządowi, reprezentowanie spółki na zewnątrz. Cywilistycznie jest to zatem umowa nienazwana, która łączy szereg elementów.

Kontrakt menedżerski a podatek dochodowy

Podpisanie umowy o zarządzanie (kontraktu menedżerskiego) z osobą fizyczną wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wcale nie oznacza że osoba ta będzie traktowana w stosunku do zarządzanego przedsiębiorstwa jako przedsiębiorca z wszystkimi tego faktu konsekwencjami.

(więcej…)

Czytaj więcej

Jak zatrudnić Prezesa zarządu?

W toku działalności spółki z o.o. lub akcyjnej prędzej czy później pojawić się może pytanie o optymalny sposób wypłaty wynagrodzenia na rzecz Prezesa Zarządu.

Zatrudnienie Prezesa Zarządu

Zatrudnienie Prezesa Zarządu może być zrealizowane w różny sposób, przy różnym obciążeniu podatkowym oraz Zusowiskim. W każdym przypadku wybór metody „optymalnej” wymaga ustalenia co tak na prawdę jest istotne dla zarządu, jaka jest jego dotychczasowa sytuacja, jak wyobraża on sobie działanie na przyszłość.

Czytaj więcej

Firma przedsiębiorcy – jakie są zasady

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego każdy przedsiębiorca działa pod własną firmą (nazwą). Firma przedsiębiorcy ujawniana jest generalnie w rejestrze, do którego wpisano przedsiębiorcę. Czasami właściciele firm mają swoje własne koncepcje jeśli chodzi o nazewnictwo nowych spółek zakładanych przez siebie, ale własna inwencja twórcza nie może być sprzeczna z przepisami prawa.

Firma przedsiębiorcy – jaką rolę pełni

Nie da się ukryć, że każdy podmiot funkcjonujący na rynku chce się mieć unikalną nazwę (firmę), dzięki której będzie się on odpowiednio odróżniał od innych podmiotów. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie sobie przewagi konkurencyjnej oraz stworzenie odpowiednich warunków do zwiększenia rozpoznawalności swojej marki (przede wszystkim kiedy ta marka powiązana jest z firmą przedsiębiorcy).

(więcej…)

Czytaj więcej

Strata w spółce z o.o. – jak ją pokryć?

Najbliższe dwa miesiące to dla właścicieli spółek oraz ich księgowych gorący okres, związany z przeprowadzaniem Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników. Na Zgromadzeniu tym wspólnicy zobligowani są do wypowiedzenia się m.in. w sprawie podziału zysku lub sposobu pokrycia strat.

Jeśli sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazywać będzie zysk, to Zgromadzenie podjąć może decyzję albo o podziale zysku pomiędzy wspólników – decydując się na wypłatę dywidendy, względnie o pozostawieniu zysku w spółce i przekazaniu go na kapitał zapasowy. Możliwe jest także przekazanie tego zysku na pokrycie strat z lat poprzednich.

Strata w spółce z o.o.

W przypadku natomiast, jeśli spółka wykaże stratę, uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników musi wskazywać na sposób pokrycia owej straty.

Najczęściej w praktyce pojawia się wówczas stwierdzenie w uchwale Zwyczajnego Zgromadzenia, że strata spółki z o.o. ze sprawozdania finansowego za rok ubiegły zostanie pokryta „z przyszłych zysków Spółki”.

(więcej…)

Czytaj więcej

Spółka w organizacji – co to takiego

Niejednokrotnie w artykułach czy prasowych czy internetowych pojawia się pojęcie „spółka w organizacji”. Poniżej kilka słów co to takiego i jakie uprawnienia taka spółka posiada.

Spółka w organizacji – zasady generalne

Generalnie rzecz ujmując pojęcie „spółka w organizacji” powinno być stosowane wyłącznie do spółek kapitałowych tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i do spółki akcyjnej (art. 11 Kodeksu spółek handlowych). Pozostałe rodzaje spółek tj. spółki osobowe nie mogą funkcjonować jako spółki w organizacji, ponieważ ustawa nie przyznaje im takiej możliwości.

Spółka z o.o. w organizacji czy spółka akcyjna w organizacji powstają generalnie z chwilą podpisania umowy spółki z o.o. czy statutu spółki akcyjnej.

(więcej…)

Czytaj więcej